Registraturschild Gruppe 3 "Gottesd., Spendung d.Sakramente", cadmium

Produktnummer: 5060-3-ES
Produktinformationen "Registraturschild Gruppe 3 "Gottesd., Spendung d.Sakramente", cadmium"